Podgorica 15.05.2017. godine – Predstavnici Savjeta Evrope, u okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku u sklopu Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (AEC-MNE) boravili su u ekspertskoj posjeti Upravi za javne nabavke

Na sastanku su prisustvovali  predstavnici Savjeta Evrope, g-din Jean Pierre Guine, forenzički računođa Francuska, Miiroslava Milenovic forenzički računovođa, Srbija, Ana Selić službenik za projekte prestavnici i Uprave za javne nabavke direktor doc dr Mersad Mujević i Nerma Kalač, viši savjetnik.

Cilj sastanka je prikupljanje informacija za sprovođenje finansijske istrage na bazi izvještaja Državne revizorske institucije, međuinstitucionalna saradnja i tehnike istrage. Prikupljeni podaci i  procjena će biti upotrijebljena kako bi se razvio Priručnik za tužioce, sudije i policiju za sprovođenje finansiskih istraga krivičnih djela sa elementime korupcije na bazi  revizorskih izvještaja.

U uvodnom izlaganju uz zahvalnost direktoru dr Mujeviću na prijamu, eksperti su upoznali predstavnike Uprave sa ciljem ekspertske misije i zamolili direktora da ih blize upozna sa zakonodavnim i institucionalnim okvirima sistema javnih nabavke, kao jedan od ključnih sistema u forenzičko-računovodsveno-finansijskoj istrazi u CG. Kao i saradnjom sa Državnom revizorskom institucijom, Upravom za inspekcijske poslove, policijom i Tužilaštvom.

Direktor dr Mujević je zahvalio na posjeti, istakao značaj sistema javnih nabavki kao važne komponente svake savremene  ekonomije, istakavšti da javne nabavke  u Crnoj Gori čine oko 15%  ukupnog BDP, što je za mali ekonomski sistem kao što je crnogorski veoma značajan procenat izdvojenih budžetskih sredstava, posebno se osvrćući  da je tokom proteklih godina dobro upravljanje javnim nabavkama postalo ključna odrednica dobrog upravljanja i napretka države.

Poglavlje 5 Javne nabavke otvoreno 18. decembra 2013 godine sa jasnim mjerama za njegovo zatvaranje. Stratrgija razvoja 2016-2020 ima jasno definisane mjere/aktivnosti vezane za prevenciju i borbu protiv korupcije i sukoba interesa u oblasti javnih nabavki kako na državnom tako i na lokalnom nivou. Upoznao je predstavnike ekspertske misije  da je dužnost naručilaca da godišnje dostavljaju UzJN izvještaj o antikorupciji, kao i planiranje javne nabavke za predstojeću godinu i Izvještaj o realizovanim javnim nabavkama za predhodnu godinu, koji se objavljuju na Portalu javnih nabavki. Uprava na osnovu tih izvještava sačinjava sveobuhvatan Izvještaj o javnim nabavkama i dostavlja ga Vladi Crne Gore, na usvajanje.

Međuinstitucionalna saradnja je značajno poboljšanja posljednjih godina, potpisan je memorandum o saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove, sa kojom se petnaestodnevnom nivou organizuju sastanci o preduzetim mjerama i daljim planovima i preventivnim aktivnostima. Uprava u roku dostavlja Policiji i Tužilaštvu svu od njih zahtjevom traženu dokumentaciju, kao i da planira niz obuka u okviru Policije i Tužilaštva radi boljeg i bližeg upoznavanja sa sistemom javnih nabavki. Saradnja sa Državnom revizorskom istitucijom je intezivna, UzJN  u skladu sa redovnim aktivnostima izvještava DRI o stanju u sistemu javnih nabavki. Upoznao je prisutne sa nedostatkom kadrova i finansiskim poteškoćama sa kojima  se ove institucije u međusobnoj saradnji susreću.

Direktor dr Mujević je istakao da UzJN ima intezivnu međunarodnu saradnju sa SIGM-om. EBRD-om, UNDP-om kao i WTO-om, kao i to da je Crna Gora potpisala sporazum o vladinim javnim nabavkama GPA, istakavši značaj sporazuma kao i principa  po kojima funkcioniše Svjetska trgovinska organizacija, princip trgovine bez diskriminacije.

Dogovorena je dalja sardanja sa Misijom Savjeta evrope.

 

PR Služba UzJN