Pojedinačni izvještaji obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama za 2015. godinu

 

Državni organi, organizacije i službe
Javne službe i drugi organi čiji je osnivač Država
Organi jedinica lokalne samouprave
Javne službe i drugi organi lokalne samouprave i organi uprave