Potpisan Sporazum o saradnji između Agencije za sprječavanje korupcije i Uprave za javne nabavke

Podgorica, 17 Jul 2017 – Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić i direktor Uprave za javne nabavke dr Mersad Mujević potpisali su Sporazum o saradnji kojim se bliže uređuje međusobna saradnja dvije institucije u cilju unapređenja sistema javnih nabavki i jačanja preventivnih antikorupcijskih aktivnosti.

Cilj sporazuma je da se razvije međusobna saradnja dvije institucije radi unaprjeđenja sistema javnih nabavki i ostvarivanja preventivnih antikorupcijskih aktivnosti kroz efikasno sprečavanje sukoba interesa i otklanjanje drugih rizika za nastanak korupcije i narušavanje integriteta.

Osim toga, sporazum predviđa zajedničko organizovanje obuka, okruglih stolova i drugih stručnih skupova na kojima se promoviše primjena mjera i antikorupcijskih principa u cilju smanjenja mogućnosti pojavnih oblika korupcije u postupcima javnih nabavki, te izradu i distribuciju informativnog materijala u cilju podizanja nivoa javne svijesti o štetnosti korupcije i načinima borbe protiv te pojave.

Sporazum predviđa i razmjenu informacija na kvartalnom nivou o broju prijava o postojanju sukoba interesa i drugog ugrožavanja javnog interesa koji upućuju na korupciju u oblasti javnih nabavki.

Agencija i Uprava su se obavezale da 15 dana nakon potpisivanja sporazuma imenuju kontakt osobe, čiji će zadatak biti da prate efikasnost realizacije svih oblika saradnje i o tome obavještavaju strane potpisnice, te da predlažu vrste, obim i načine realizacije pojedinih oblika saradnje.

Ova saradnja predstavlja važnu aktivnost Uprave i ASK u okviru implementacije obaveza iz Akcionih planova za pregovaračka poglavlja 5 i 23, a odnosi se prije svega na organizovanje obuka, sistematski pripremljene programe za usvanje znanja koje će budući, a i sadašnji službenici uspjeti da primijene u cilju još kvalitetnije kontrole javnih finansija.

Direktori dvije institucije načelno su dogovorili prve aktivnosti u cilju organizovanja i sprovođenja zajedničkih obuka, kao i pružanja pomoći u donošenju podzakonskih akata za primjenu novog Zakona o javnim nabavkama.

PR Služba Uprave za javne nabavke