Predstavnici Ambasade Austrije posjetili Upravu za javne nabavke

U prostorijama Uprave za javne nabavke održan je sastanak sa g-dinom Geraldom Hauserom, Trgovinskim atašeom Ambasade Austrije  i g-đom  Biljanom Radonjić, rukovodiocem kancelarije za poslove privrede Austrije u Crnoj Gori, prijemu su prisustvovali g-din dr Mersad Mujević, direktor Uprave i g-din Tomo Miljić član Komisije za kontrolu posupaka javnih nabavki

Kao zvanični predstavnici austrijske privrede i privrednika inicirali su održavanje sastanka u cilju pravilnog tumačenja propisa i davanja odgovora između ostalog na pitanja u vezi sa učešćem austrijskih kompanija u javnim nabavkama, o nadležnosti organa za izdavanje dokumenata i o davanju stručnih mišljenja i nadovjere dokumenata izdatih u Republici Austriji od strane diplomatskih predstavništava Republike Austrije u Crnoj Gori.

Uprava za javne nabavke upoznala je goste da sistem javnih nabavki u jeCrnoj Gori usklađen sa acquis-om u kada se govori o načelima. Acquis communautaire koji pripada javnim nabavkama obuhvata osnovna načela javnih nabavki: transparentnost, jednaki tretman, sloboda konkurencije i nediskriminacija. Ova načela se u Crnoj Gori primjenjuju na javne nabavke u cjelini, nezavisno od vrijednosti, uključujući i javne nabavke ispod praga vrijednosti koji propisuju Direktive, kao i na nabavke čija je vrijednost veća od pragova koje propisuju Direktive.

Napomenuto je da ZJN CG ( “Sl.list” CG 42/11), implicitno ne priznaje preferencijalni tretman domaćih ponuđača u odnosu na inostrane ponuđače, i da je zaštita prava učesnika u postupku javne nabavke i javnog interesa, obezbjeđena u svima fazama postupka javne nabavke.

Gosp. Hauser, Mujević i Miljić

Na sastanku je konstatovano postojanje “Sporazuma o uzajamnom pravnom saobraćajau između dvije zemlje” što korespondira sa članom 73 Zakona o javnim nabavkama CG u kojem se kaže “;

ako naručilac zahtijeva dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta), dužan je da, u skladu sa zakonom, kao ekvivalentne, prihvati dokaze izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske Unije ili drugih država. Naručilac je dužan da prihvati dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako ponuđač pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje dokaza iz stava 1 ovog člana. Ako ponuđač ima sjedište u drugoj državi, dokumentacija za dokazivanje uslova iz čl. 65 i 67 ovog zakona mora da bude ovjerena od strane nadležnog organa države u kojoj ponuđač ima sjedište (upravnog ili sudskog organa, odnosno privredne komore) ili ambasade te države u Crnoj Gori”.

Na sastanku je konstatovano obzirom na Sporazum, da će Austrijske firme imati isti tretman kao i domaći privredni subjekti. Samim tim dokumenta izdata u Republici Austriji tretiraće se kao i dokumenta izdata u Crnoj Gori. U izuzetnim slučajevima kada u postupku javne nabavke, neko od ponuđača podnese žalbu, postupajući po Zakonu izvršiće se provjera podnesene dokumentacije. Takođe je naglašeno, da će ti slučajevi biti rješavani u najkraćem mogućem roku, a sve u cilju što bolje saradnje sa Ambasadom Republike Austrije

PR Uprave za javne nabavke