Predstavnici Američke Ambasade u Crnoj Gori posjetili Direkciju za javne nabavke

Direkcija za javne nabake ugostila je zvanične predstavnike Američke Ambasade u Crnoj Gori, G-din Drew Tanzman, vice-konzul i Savjetnik za političko-ekonomska pitanja, G-dja Marina Milić, Savjetnica za ekonomska pitanja i G-dja Suzan L’Ecuyer, Savjetnica za opšte poslove.

Gosti su izrazili želju da  saznaju što više o načinu na koji funkcionišu javne nabake u Crnoj Gori i koje su to prepreke sa kojima se Direkcija  za javne nabavke susreće.

Direktor Direkcije G-din Mersad Mujević se zahvalio na pruženoj prilici da prezentira sistem javnih nabavki Crne Gore od njegovih samih početaka. Istakao je da je sistem javnih nabavki prošao kroz odredjene faze razvoja od 90-tih godina kada je sistem bio na jako niskom nivou u pogledu transparentnosti i efikasnosti trošenja javnih sredstava do 2001 godine kada je donešen I Zakon o javnim nabakama, koji je takodje karakterisala slaba transparentnost u samom procesu.

U drugoj polovini 2006.godine  usvojen je Zakon o javnim nabakama koji je donio značajna poboljšanja u smislu propisivanja obaveznog objavljivanja javnih poziva na portalu Direkcije kao i u dnevnim novinama.

Tim Zakonom je ustanovljen institucionalni okvir sistema javnih nabavki, koji se sastoji od dvije zasebne institucije: Direkcije za javne nabavke i Komisije za  kontrolu postupka javnih nabavki.

Ovaj Zakon je u velikoj mjeri bio harmonizovan sa EU legislativom posebno sa Direktivom 2004/18 za klasični sekto,ali je imao i dosta nedostataka u smislu nedovoljne uskladjenosti sa Direktivom za komunalni sektor 2004/17 i Direktivom za zaštitu prava ponudjača.Stoga i potreba donošenja Novog Zakona o javnim nabavkama kojim bi se prevazišli izmedju ostalih i ovi nedostaci.

Rad na Novom Zakonu je započet 2009 godine u saradnji sa expertima u okviru IPA 2007 Projekta “Dalji razvoj i jačanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori”, a Zakon će stupiti na snagu 1.januara 2012.godine.

G-din Mujević je naglasio da je sistem javnih nabavki pod stalnim nadzorom  najznačajnijih medjunarodnih institucija  kao što su Evropska Komisija, Svetska Banka, SIGMA, OEBS, UNDP i naveo da su rezulatati procjena i izvještaja tih organizacija reflektovali jedan permanentan napredak svih segmenata sistema.

Gosti su se posebno interesovali za način na koji se naručioci i ponudjači registruju u postupku javne nabavke  kao i za metode evaluacije ponuda.

Jedno od značajnih pitanja odnosilo se i na broj sklopljenih javnih ugovora u toku godine.

Na sastanku je iznijeta zajednička ocjena da postoji hroničan problem nedostatka zaposlenih u Direkciji za javne nabavke i da je ta potreba za pojačanjem administrativnih kapaciteta još više opravdana dodatnim ovlašćenjima Direkcije, propisanim u Novom Zakonu o javnim nabavkama.

Predstavnici Američke Ambasade su ocijenili elektronski sistem javnih nabavki kao vrlo korisno sredstvo za sve učesnike u postupku, u smislu transparentnosti, uštede vremena i novca.

Ovom prilikom su postavljeni temelji buduče saradnje izmedju Direkcije za javne nabavke i Ambasade SAD u Crnoj Gori.