Predstavnici Generalnog direktorata za proširenje i Evropske delegacije u Crnoj Gori u posjeti Upravi za javne nabavke

U prostorijama Uprave za javne nabavke, 11.09.2013. godine,  održan je sastanak sa predstavnikom Generalnog direktorata za proširenje, G-dinom Alexandrem Fricke-om,  službenikom  za politiku, G-djom Donkom Prodanov, projekt menadžerom za interno tržište i finansijsku kontrolu predstavnikom Evropske Delegacije u Crnoj Gori. Sastankom je rukovodio direktor Uprave g-din Mersad dr Mujević, istom je prisustvovala i pomoćnica direktora g-đa Mara Bogavac.

Tema razgovora i interesovanja bila je aktuelna pozicija Crne Gore na putu evropskih integracija u sektoru politike javnih nabavki, prije svega status pregovaračke pozicije Crne Gore za poglavlje 5 – Javne nabavke, aktivnostima u vezi  izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama  (“Službeni list  CG” broj 42/11), aktivnostima na realizaciji Sporazuma o Vladinim javnim nabavkama (GPA) programu pri STO, kao i poziciji sistema javnih nabavki na inplementaciji akcionog plana vezanog za  preporuke Državne revizorske institucije.

Sastanak

Sa sastanka

Procjenjujući značaj trenutka za Crnu Goru u pridruživanju Evropskoj Uniji kada su u pitanju javne nabavke g-din Mujević, istakao je plan  aktivnosti za ovu oblast za naredni period u kojim je naročito podctrana obaveza iz Nacrta pregovaračke pozicije CG vezana za međuvladinu konferenciju o pristupanju CG EU za poglavlje 5 – javne nabavke a time istakao posvećenost CG u ispunjavanju obaveza koje se tiču preporuka na ovu temu dobijenih povodom Izvještaja sa bilateralnog sastanka na ovu temu održanog u Briselu krajem prošle godine. Naravno tema Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je takođe obrađena i dogovorena dinamika završetka koja se poklapa sa Planom Vade CG do kraja tekuće godine. Aktivnosti oko Sporazuma o Vladinim javnim nabavkama (GPA) programu pri STO su u toku i dinamika pregovaračke pozicije se radi uz pomoć eksperata EBRD-a i SIGME, aktivnost i inicijalna ponuda naše zemlje biće pripremljena do kraja septembra tekuće godine. Razmatrano je i pitanje vezano za izvještaj Državne revizorke institucije za oblast javnih nabavki i tu su predstavnici Uprave za javne nabavke upoznali goste sa Zaključkom Vlade CG koji apriori predstavljaju obaveze za sve korisnike državnog Budžeta.

Direktor Uprave, g-din Mujević istakao je značaj i kvalitet saradnje sa predstavnicima Evropske komisije u Crnoj Gori koja se ogleda  kroz  podršku  na jačanju kako administrativnih tako i tehničkih kapaciteta Uprave.

PR Služba Uprave za javne nabavke