Predstavnici kancelarija OEBS-a i ODIHR-a u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke na čelu sa g-đom Ermelindom Meksi, zamjenicom koordinatora ekonomskih i ekoloških aktivnosti OEBS-a i g-dinom Jacopo Leoneom iz ODIHR-a

Podgorica, 5. april 2016. godine – U prostorijama Uprave za javne nabavke održan je sastanak sa predstavnicima OEBS-ovog odjeljenja za koordiniranje ekonomske politike i aktivnosti na očuvanju životne sredine (OCEEA) i odeljenja OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Sastankom je rukovodio direktor Uprave za javne nabavke g-din doc dr Mersad Mujević. Tema sastanka vezana je za regionalno istarživanje definisano pod nazivom „novac i politika“, a koje se u suštini oslanja na pravni okvir za sprječavanje korupcije, konflikta interesa, administrativne i finansijske resurse i dr.

Direktor UzJN g-din dr Mersad Mujević, upoznao je prisutne sa ternutnom pozicijom politike javnih nabavki u našoj zemlji, posebno se osvrćući na to:

  • da javne nabavke predstavljaju važnu komponentu svake savremene ekonomije i da je tokom proteklih godina dobro upravljanje javnim nabavkama postalo ključna odrednica dobrog upravljanja i napretka države,
  • da je Poglavlje 5 Javne nabavke otvoreno 18. decembra 2013 godine i da su za njegovo zatvaranje, teme koje su otvorene na današnjem sastanku upravo obaveza budućeg zakonodavnog razvoja crnogorske politike javnih nabavki,
  • trenutno stanje u Crnoj Gori, koje se tiče antikorupcijske politike i politike sukoba interesa,
  • institucionalni okvir,
  • projektne aktivnosti (e-javne nabake, upravljanje PMF i monitoring sistema sa WB),
  • pravnu zaštitu i dr.

Osvrt na antikorupcijsku politiku i politiku konflikta interesa g-din Mujević apostrofirao je ističući da je korupcija i organizovani kriminal jedna od najvećih prijetnji vladavini prava i razvoju savremenog demokratskog društva. Da su javne nabavke u crnogorskom sistemu, kao što je to slučaj sa svim drugim zemljama, prepoznate kao oblast od posebnog rizika na korupciju, što je konstatovano u više dokumenata koje je sačinila Vlada Crne Gore (Strategija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i Procjena rizika od korupcije u oblastima od posebnog rizika). Imajući u vidu da se kroz ovaj sistem godišnje utroši između četvrtine i petine godišnjeg budžeta, neophodno je dodatno jačati i unapređivati postojeći pravni i institutcionalni okvir, kao i praksu, kako bi se korupcija u javnim nabavkama svela na najmanju moguću mjeru.

Zakonom je propisano posebno poglavlje koje obuhvata mjere koje se odnose na spječavanje tj. antikorupcijsku politiku i politiku sukoba interesa u javnim nabavkama i na strani naručioca i na strani ponuđača. I da će se suzbijanje neregularnosti u javim nabavkama sprovoditi kroz različite mjere koje prožimaju sve faze procesa javnih nabavki: planiranje, sprovođenje postupka javne nabavke i izvršenje ugovora. Zbog toga se pitanje suzbijanja neregularnosti i borba protiv korupcije ne može smatrati isključivim pitanjem sprovođenja nekih posebnih antikorupcijskih mjera, već kao cilj koji se ostvaruje kroz različite aspekte reforme sistema javnih nabavki, kao što je, povećanje transparentnosti.

Istaknut je i dio koji se tiče “zelenih” javnih nabavki u Crnoj Gori koji je definisan kroz kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude pri čemu se navedeni kriterijum može zasnivati između ostalog na sledećim podkriterijumima: program i stepen zaštite životne sredine, odnosno energetske efikasnosti, tekući troškovi održavanja i troškovna ekonomičnost.

Sastanku ispred UzJN prisustvovala je i pomoćnica direktora UzJN g-đa Mara Bogavac koja je apostrofirala značaj transparentnosti Portala javnih nabavki, na kojem se pored ostalog nalazi i veoma važna podzakonska regulativa, ističuću sadržaj tenderske dokumentacije koja jasno definiše konflikt interesa i obaveze na strani ponuđača i naručilaca (izjava o integritetu) kao i kazne koje predviđa nepoštovanje ovih nirmi.

Pored pomoćnice Bogavac sastanku je prisustvovala i službenica UzJN g-ca Nerma Kalač.

Sastanku pored pomnute delegacije prisustvovali su sa aktivnim pitanjima g-din Mato Meyer, g. Adrian Muntean (iz Sekretarijata OEBS-a u Beču), g-đa Emily Patterson, g. Miloš Uljarević i Srđan Ćetković (iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori).

Zaključci sastanka-posjete:

  1. Prezentirati rezultate UzJN kroz jedan funkcionalni upitnik koji će nam dostaviti OEBS i ODHIR, koji će biti sa strane UzJN obrađen do kraja naredne sedmice;
  2. Nastavak saradanje kroz modalitete konferencija, okruglih stolova, razmjene literature i dr.

 

Sa sastanka

Sa sastanka

 

PR Služba UzJN