Promocija publikacije “Odabrane presude Suda pravde Evropske unije o javnim nabavkama” – crnogorska verzija rada u PR Centru – Podgorica, 23. novembar 2015. godine

Podgorica, PR Centar – Knjiga „Odabrane presude Suda pravde Evropske Unije o javnim nabavkama“ – crnogorska verzija rada pomoći će službenicima koji su uključeni u postupke javnih nabavki da efikasno, ekonomično i efektivno vrše taj proces, saopšteno je danas na promociji te publikacije.
Direktor Uprave za javne nabavke Mersad Mujević kazao je da se publikacija o javnim nabavkama, koju je pripremila SIGMA u saradnji sa tom institucijom, bavi važnim odlukama Suda pravde Evropske unije (SPEU) u devet različitih oblasti.
„Ova knjiga konkretan je doprinos boljem razumijevanju nove i zahtjevne materije o javnim nabavkama, poseban doprinos je praktična primjena koncepta javnih nabavki u poslovnoj praksi Evropske unije, sa vezama na crnogorski pravni sistem“, rekao je Mujević u PR Centru.
Prema njegovim riječima, opšti cilj publikacije je podizanje javne svijesti o značaju pravilnog sprovođenja postupka javnih nabavki.
„Još preciznije, svrha ovog priručnika je da pomogne službenicima koji su uključeni u same postupke javnih nabavki na način da efikasno, ekonomično i efektivno vrše nabavku, uzimajući u obzir komercijalne aspekte i djelovanje u okviru našeg crnogorskog pravnog okvira“, naveo je Mujević.
Knjigu, kako je pojasnio, mogu koristiti ponuđači kako bi bili informisani o nacionalnim postupcima javnih nabavki i učestvovali u istim.
„Priručnik obuhvata nekoliko važnih elemenata – pravni okvir, politiku nabavki i osnovne uvodne apspekte, utvrđivanje strategije nabavki, ulogu službenika i svih koji su zaduženi za postupke javnih nabavki, pripremu tenderske dokumentacije, implementaciju tenderskog postupka, ocjenu i žalbenu proceduru i način na koji Evropski sud pravde ovo pitanje vidi“, precizirao je Mujević.
On je rekao da je u knjizi obrađeno devet tema značajnih za javne nabavke, koje se odnose na Materijalno područje primjene, Područje primjene – pojam “tijelo kojim se upravlja na osnovu javnog prava”, “Interne” nabavke, Izbor privrednog subjekta – osnove za isključenje, Izbor privrednog subjekta – kvalifikacija, Dodjelu ugovora, Tehničke specifikacije, Izmjene ugovora i Pravne ljekove.

P1010050

Publikacija

„Ovaj priručnik je usmjeren na to da se koncept vrijednosti za novac vezano za javne nabavke podigne na jedan veći nivo, kao i da se sama ideja ciklusa nabavki, pripremna faza, značaj etike i integriteta na značajniji način podigne“, naveo je Mujević.
Rezultat publikacije je, kako je dodao, da se obezbijedi za sve službenike javnih nabavki u Crnoj Gori operativno uputstvo koje će moći da da opis po svim fazama za svaki postupak javnih nabavki koji postoji u ovom momentu, ističući i najopasnije greške koje bi trebalo izbjegavati.
„Analiza koja slijedi kroz iščitavanje ove knjige je urađena u presudama koja se tiču vremena između 2006. i 2014. godine, gdje je većina relevantnih predmeta Suda pravde koji se odnose na devet pomenutih tema obrađena u smislu pokretanja, sprovođenja procedure, i sadržaja presuda i posledice zbog nepoštovanja određenih presuda“, kazao je Mujević.
Elektronska verzija ove knjige dostupna je na sajtu Uprave za javne nabavke, dok je štampanu verziju moguće preuzeti u samoj Upravi.
 
PR Služba Uprave za javne nabavke