Radna posjeta, g-din Sveina Eriksena, višeg savjetnika Centra za integritet u sektoru odbrane Kraljevine Norveške i tim lidera Projekta „Izgradnja integriteta u sektoru odbrane. Analiza faktora institucionalnog rizika u Crnoj Gori”, Rajka Radevića Upravi za javne nabavke Crne Gore

Podgorica: 27. oktobar 2015. godine, u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke sa saradnicima boravio je g-din Svein Eriksen, viši savjetnik Centra za integritet u sektoru odbrane Kraljevine Norveške i tim lider na Projektu pod nazivom “Izgradnja integriteta u sektoru odbrane. Analiza faktora institucionalnog rizika u Crnoj Gori“.
Sastankom je rukovodio direktor Uprave, doc dr Mersad Mujević.
Sastanak je protekao u analizi primjene Zakona o javnim nabavkama, radu Uprave, izuzeća od primjene, a u svijetlu novo-inkorporirane Direktive iz oblasti odbrane i bezbjednosti u naš Zakon o javnim nabavkama.
Druga veoma važna tema ticala se “statusa” samog Centra i Projekta, te viđenja UzJN kao partnera u istom.
Tom prilikom g–din Eriksen je istakao da je Centar za integritet u sektoru odbrane (CIDS) osnovan 2012. godine i da je zadužen za promociju dobrog upravljanja i profesionalni integritet u sektoru odbrane. Kroz rad sa Norveškom Vladom i međunarodnim partnerima, Centar je izgradio kompetentnost, a time i podigao svijest i pružio praktične načine za smanjenje rizika od korupcije.
Osoblje Centra su aktivni članovi nekoliko mreža učenjaka, stručnjaka i ostalih koji rade na polju integriteta i borbe protiv korupcije. Članovi osoblja su vrlo iskusni u reformi sektora bezbjednosti u raznim djelovima svijeta, uključujući i jugoistočnu Evrope i zapadni Balkan.
CIDS razvija i vodi norveške i međunarodne projekte u bliskoj saradnji sa norveškim Ministarstvom obrane, NATO-om, drugim relevantnim institucijama i partnerskim zemaljama.
Partneri Centra su: program Izgradnja integriteta NATO-a, DIFI – Agencija za javno upravljanje i eGovernment, UK obrane akademija, Transparency International UK i dr.
CIDS je osnovana od strane norveškog Ministarstva obrane u 2012. godini, s kojima je institucionalno povezana. Centar je ko-lociran sa Norveškog instituta za studije odbrane, koja je dio norveške obrane University College. G-din Eriksen je govorio i o Projektu i kazao da je završena prva faza programa BI za Crnu Goru.
Difi je završio svoju procjenu rizika od korupcije u oblasti odbrane za Crnu Goru (u nastavku „analiza potreba”), što se može vidjeti u priloženom izvještaju koji je sačinio Difi, pod nazivom „Crna Gora: Izgradnja integriteta u sektoru odbrane. Analiza faktora institucionalnog rizika”. Ova procjena sačinjena je u dvije svrhe:

• radi identifikacije faktora koji trenutno uzrokuju ili stvaraju rizike od korupcije/neetičkog ponašanja u sektoru odbrane,
• radi informacija potrebnih za izradu budućih projekata i politika koje će se baviti prevazilaženjem identifikovanih faktora rizika.

Smatramo da postojeća procjena na adekvatan način služi objema navedenim svrhama, i obezbjeđuje nam dovoljan osnov informacija za otpočinjanje druge faze programa BI: osmišljavanje i sprovođenje projekata i politika.
Postojeći prijedlog projekta bavi se ključnim nalazima i preporukama iz analiza potreba, naročito sljedećim preporukama: Javne nabavke i raspolaganje imovinom; Režim za sukob interesa; Slobodan pristup informacijama; Upravni postupci; Upravljanje i praćenje rizika od korupcije i Unaprijeđen okvir integriteta. Naš prijedlog je da se pomenuti izazovi prevaziđu trogodišnjim projektom. Opšti cilj projekta je da pruži doprinos stvaranju boljeg okvira za javni integritet i smanjenju zakonskih i institucionalnih rizika od korupcije u sektorima odbrane i bezbjednosti. Ovaj projekat uglavnom je usmjeren na Ministarstvo odbrane (MO) i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).
Analiza potreba sačinjena je prema Ministarstvu odbrane. Međutim, na zahtjev crnogorskih vlasti, postojećim preijedlogom projekta obuhvaćeno je i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Za to postoje tri ključna razloga.
Prvo, u oba sektora, odbrane i bezbjednosti, uočili smo mnogo istih rizika od korupcije i zloupotrebe ovlašćenja. Ovi rizici stoje u vezi sa posebnim karakteristikama koje su zajedničke za oba sektora, između ostalih, pristupom povjerljivim informacijama i kulturom tajnosti.
Drugo, zbog pristupa koji je Difi zauzeo pri izradi procjene potreba, nalazi iz ovog dokumenta validni su za veliki dio crnogorske javne uprave. U prijedlogu projekta za prvu fazu projekta BI (koji je predat Ministarstvu vanjskih poslova u martu 2012. godine) mi smo predložili analizu Ministarstva odbrane kao dijela, odnosno sastavne komponente šireg ambijenta crnogorske uprave. To smo i uradili. Proučavali smo način na koji niz mehanizama za unaprjeđenje integriteta koji se nalaze u cjelokupnoj crnogorskoj javnoj upravi, utiče na MO. Zbog generičke prirode ovih mehanizama, isti će u drugim državnim ustanovama proizvesti identične efekte. Stoga su nalazi ove analize potreba u velikoj mjeri validni i za MUP. Na primjer, neadekvatni opšti aranžmani javnih nabavki uzrokuju istu vrstu problema u oba ministarstva, odbrane i unutrašnih poslova. Međutim, kada je u pitanju MUP, neophodno je prikupiti dodatne podatke u vezi sa internim administrativnim aranžmanima za neke od mehanizama za promovisanje integriteta koji su obuhvaćeni predloženim projektom.
Treće, holistički pristup koji preovladava u programu BI, u skladu sa kojim se MO i MUP posmatraju kao sastavni djelovi cjelokupnog državnog sistema, a ne kao nešto što se razlikuje od njega.
Pored niza razgovora sa ključnim funkcionerima Ministarstva odbrane (uključujući ministra i njegove pomoćnike), predstavnici Difi-a razgovarali su o sadržaju predloženog projekta i sa drugim zainteresovanim stranama u Crnoj Gori, tj. najvišim rukovodiocima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu pravde, Upravi za antikorupcijsku inicijativu (DACI), te Upravi za kadrove (UzK). Danas i sa Upravom za javne nabavke Crne Gore.
Crnogorska ministarstva odbrane, unutrašnjih poslova i pravde, kao i direktori Uprave za kadrove i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, prihvatili su prijedlog projekta u pisanoj komunkaciji sa norveškim vlastima.
Pozvao je Upravu za javne nabavke da se pridruži kao partner na pomenutom Projektu.
U nastavku razgovora g-din Mujević je istakao da je UzJN već početkom 2014. godine usvojila Plan integriteta i napravila prvi godišnji Izvještaj za isti sa mjerljivim indikatorima; pomenut je i usvojeni etički kodeks UzJN.
Posvećenost UzJN na što boljoj realizaciji Projekta biće podržana kroz učešće prestavnika Uprave u Radnoj grupi ovog Projekta, gdje će se donijeti posebno Rješenje sa obuhvatom posla u skladu sa nadležnostima iz Zakona.
Tražena je ekspertska pomoć od Centra u smislu praktičnih radionica koji će našoj javnosti pomoći u smislu što pravilnije primjene Direktive EU iz oblasti odbrane i bezbjednosti.
Sagovornici su se složili i o određenoj vrsti tehničke pomoći UzJN.
Detalji će se naknadno dogovarati, o čemu će javnost biti blagovremeno upoznata.
Sastanku su prisustvovali i pomoćnica direktora Uprave, g-đa Mara Bogavac, dipl.ecc, i g-din Rajko Radević, tim lider Projekta.
 
PR Uprave za javne nabavke