Održan sastanak sa predstavnicima SIGME u Upravi za javne nabavke Crne Gore, 25. januar 2012. godine

Poštovani,

U oblasti javnih nabavki, donijet je Zakon o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 42/11), koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, a primjenjuje se od 01. januara 2012. godine.

Zakon o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 42/11)[1] usklađen je sa Direktivom 2004/17/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta, kojom se usklađuju postupci nabavke subjekata koji djeluju u oblastima vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, Direktivom 2004/18/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavci robe i ugovora o javnim uslugama, Direktivom 2007/66/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta, kojom se mijenjaju i dopunjuju Direktive Savjeta 89/665/EEZ i 92/13/EEZ u vezi poboljšane učinkovitosti postupka revizije u vezi s dodjelom ugovora o javnim nabavkama, Regulativom Komisije (EZ) br. 213/2008, kojom se dopunjuje Regulativa (EZ) br. 2195/2002 Evropskog parlamenta i Savjeta o Jedinstvenom rječniku javnih nabavki (CPV) i Direktive 2004/17/EZ i 2004/18/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o izmjenama CPV, Regulativom Komisije (EZ) br. 1564/2005, kojom se utvrđuju standardni obrasci za objavljivanje obavještenja u okviru postupaka javne nabavke, prema Direktivama 2004/17/EZ i 2004/18/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta.

Uporedo sa Zakonom o javnim nabavkama, donijeta je implementaciona regulativa1: Pravilnik o obrascima u postupku javnih nabavki („Službeni list CG“, br. 62/2011), Pravilnik o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući broj bodova, načinu ocjene i upoređivanja ponuda („Službeni list CG“, br. 63/2011), Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila (Službeni list CG“, br. 63/2011), Pravilnik o evidenciji postupaka javnih nabavki (Službeni list CG“, br. 63/2011).

Tekst Zakon o javnim nabavkama i podzakonska regulativa objavljen je na internet stranici Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me i internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, www.kontrolanabavki.me. Zakon je dostupan na crnogorskom i engleskom jeziku.

Sfera javnih nabavki je jedna od najvažnijih oblasti u ukupnom procesu evropskih integracija. Javne nabavke nijesu samo jedan od temelja na kojima počiva unutrašnje tržište EU, već i temelj sistema integriteta i odgovornosti, koji je neophodan za konsolidaciju vladavine prava i funkcionisanje demokratije. Ovo je jedna od najizazovnijih oblasti u procesu pregovaranja o članstvu.

U tom svijetlu, rješenja predviđena novim Zakonom o javnim nabavkama obezbijediće potpunu primjenu pravila i zahtjeva EU u pogledu obezbjeđenja slobode protoka roba, ljudi i kapitala, čime je nastavljen kontinuitet u ostvarivanju načela slobode otvorenog tržišta, a što je u skladu sa članom 76. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Donošenje novog Zakona proizilazi prije svega iz programa Programa rada Vlade CG za 2011.godinu, kao i po osnovu preuzetih obaveza predviđenih nacionalnim programom za integracije CG u EU.

Ratio legis novog Zakona jeste otkalanjanje nedostataka uočenih u dosadašnjoj praksi, jasnije definisanje odgovornosti onih koji sprovode postupke javnih nabavki, efikasniji mehanizmi prevencije zloupotreba u javnim nabavkama putem jačanja kroz sistem upravljanja naručiocima, ponuđačima kategorijama i ugovorima (radi izbjegavanja svake sumnje, riječ upravljanje ne treba tumačiti u smislu “velikog brata” , zato što to nije. Upravljanje u ovom kontekstu Zakona je potrebna funkcija i svaki službenik za nabavke mora biti svjestan svih učesnika povezanih ili uključenih u toku nabavke, svjestan svojih potreba i stručnosti za upravljanjem odnosima kako bi se povećala vrijednost datog ugovora.,),jačanje kontrole putem značajnog povećanja javnosti u sprovođenju javnih nabavki – inspekcijski nadzor, dat je naglasak na koordiniraniju obavezu saradnje rada nadležnih tijela, sistematičnije unaprijeđivanje kapaciteta i rada svih aktera javnih nabavki.

Zakon pored rečenog uključuje novine koje u značajnoj mjeri unapređuju primjenu osnovnih principa javnih nabavki, transparentnosti, konkurentnosti, jednakosti ponuđača, ekonomičnosti i efektivnosti, koje se naročito ogledaju kroz;

– Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki biće dostupni na portalu Uprave, a utvrđena je i obaveza naručioca da u roku od tri dana od dana zaključivanja dostavi ugovor o javnoj nabavci Upravi radi objavljivanja na portalu javnih nabavki,

– Uslovi za sprovođenje pregovaračkog postupka bez predhodnog objavljivanja poziva su restriktivniji, a procenat za dodatne količine roba, usluga i radova koji se mogu dobaviti po osnovu izvornog ugovora smanjen je na 15 procenata vrijednosti tog ugovora,

– Postupak javne nabavke šoping metodom može da se sprovede jednom godišnje za isti predmet javne nabavke, a u okviru vrijednosnih razreda predviđenih za ovo vrstu postupka,

– Takođe ugovorena vrijednost nabavke sadržana u odluci o izboru najpovoljnije ponude ne može da prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke određenu pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, kao i da cijena određena u ugovoru o javnoj nabavci ne može da bude veća od cijene iz odluke o izboru najpovoljnije ponude, odluka o izboru najpovoljnije ponude u kojoj cijena najpovoljnije ponude prelazi procijenjenu vrijednost nabavke je ništavna, a naručilac koji donese ovakvu odluku biće prekršajno odgovoran,

– Zakon predviđa da odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno postupak javne nabavke, podliježu obaveznoj reviziji koju vrše Uprava i Komisija,

– Jasnije su definisana pravila izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama,

– Jasno razdvajanje i pozicioniranje nadležnih institucija za vršenje poslova iz oblasti javnih nabavki

– Jasnije i potpunije definisanje pojedinih procedura za sprovođenje glavnih postupka javnih nabavki ( posebna pravila za ograničeni postupak),

– Utvrđivanje obaveze da svi naručioci  donesu Plan javnih nabavki sa obrazloženjem,

– Uvođenje jedinstvenog rječnika javnih nabavki za definisanje predmeta javne nabavke koji će se redovno ažurirati i objavljivati na portalu Uprave,

– Institucionalizacija stručnog osposobljavanja i usavršavanja u oblasti javnih nabavki,

– Sertifikaciju i polaganje stručnog ispita u skladu sa posebnim podzakonskim propisom,

– Pojednostavljenje procedure u dijelu dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupcima javnih nabavki,

– Preciznije definisanje zajedničke ponude i ispunjenosti uslova u slučaju njenog podnošenja,

– Utvrđivanje mogućnosti za osnivanje centralnog tijela za javne nabavke na nivou državnih organa i jedinica lokalnih samouprava,

– Mogućnost povjeravanja vršenja poslova sprovođenja postupaka javnih nabavki drugom naručiocu,

– Propisana je i stroga obaveza vođenja evidencije o javnim nabavkama i dostavljanje izvještaja ,

– Kvalitetnija saradnja između institucija koje su nadležne za otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela,

– Pitanja odgovornosti

– Dodatno su naglašena antikorupcijska pravila i njihovo poštovanje kao i politika konflikta interesa,

– Kao što sam već napomenuo Zakona se bavi i pitanjima zaštite životne sredine kroz uvođenje obaveznosti korišćenja ekoloških kriterijuma,

– Zakon dodatno unaprjeđuje i ohrabruje proces e-nabavki,

Proces harmonizacije zakonodavdsta iz oblasti javnih nabavki sa propisima EU odvijao se u okviru programa IPA 2007 – Dalji razvoj i jačanje sistema javnih nabavki u CG, koju je aktivno sa svojim ekspertima pratila Evropska delegaciju a Podgorici.

Što se tiče Uprave, Uprava za javne nabavke biće glavni akter u postupcima javnih nabavki sa jasnom odgovornošću da upravlja i nadgleda postupke javnih nabavki u Crnoj Gori. Direkcija je Vladina institucija i predstavlja rukovodeću snagu u javnim nabavkama. Novina je to što će Uprava organizovati i sprovoditi stručno osposobljavanje kadrova i organizaciju polaganja stručnog ispita za vršenje poslova u oblasti javnih nabavki.

            Važno je istaći da novo softversko rješenje pruža velike mogućnosti koje su vezane za transparentnost postupaka, jednom riječju na Portalu su dostupne sve informacije koje se tiču javnih nabavki i to; Plan javnih nabavki povezan sa pozivom za nadmetanje, Odlukom o izboru najpovoljnije ponude i Ugovorom.

U izvještajnom periodu, izrađena je Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori  za period 2011-2015. godine1 i akcioni plan za sprovođenje strateškog dokumenta, koji su usvojeni na sjednici Vlade Crne Gore 22. decembra 2011. godine. Strateškim dokumentom su obuhvaćene sledeće komponente razvoja u periodu 2011-2015 godine: zakonodavni okvir, institucionalni okvir, unaprijeđenje sistema javnih nabavki koji podrazumijeva (monitoring postupaka javnih nabavki, podizanje svijesti putem edukacije i usavršavanja na svim nivoima, odnosi sa NVO sektorom, razvoj i jačanje elektronske komunikacije u javnim nabavkama, sa smjernicama za izradu akcionog plana za razvoj i uvođenje e-nabavki, stepen uštede, izvještavanje o javnim nabavkama, saradnja sa organima i institucijama Crne Gore, saradnja sa međunarodnim institucijama i studijska iskustva, ekološki i socijalni aspekti javnih nabavki, jednake mogućnosti, predloženi pristup organizacionoj strukturi), profesionalna obuka u oblasti javnih nabavki i jačanje administrativnih kapaciteta, javne nabavke u procesu pridruživanja EU, sprječavanje korupcije u sistemu javnih nabavki, razvoj i jačanje elektronske komunikacije u javnim nabavkama i zaštita prava u postupcima javnih nabavki. Istovremeno, Vlada je na sjednici od 22. decembra 2011. godine, donijela i Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje i sprovođenje Strategije javnih nabavki.

Pripremljene su i dostavljene projektne ideje za IPA nacionalni program za 2012 – 2013. godinu sa aspekta unaprijeđenja institucionalnog okvira i jačanja administrativnih kapaiteta Uprave za javne nabavke, objedinjavanja javnih nabavki odnosno sprovođenja postupka javne nabavke od strane drugog naručioca, kao i sa aspekta rješenja koja idu u susret uvođenju elektronskog sistema javnih nabavki, što očekujemo kroz navedene programe pomoći. U tom smislu Upravi za javne nabavke i Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki biće potrebna podrška od strane Evropske komisije, kroz instrumente pristupne pomoći, IPA, TAIEX, TWINING i ost.

INSTITUCIONALNI OKVIR

Za implementaciju Zakona obezbijeđen je institucionalni okvir osnivanjem Uprave za javne nabavke i Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za javne nabavke, utvrđen je na sjednici Vlade CG 17. novembra 2011. godine. Pravilnikom je  obezbijeđeno povećanje broja zaposlenih i poboljšanje strukture stručnosti posebno u dijelu obuka, praćenje sprovođenja procedura, informacionih tehnologija i izvještavanja. U skladu sa novim Pravilnikom predviđene su četiri organizacione jedinice Uprave za javne nabavke – Sektor za praćenje sprovođenja propisa i inspekcijski nadzor, Odjeljenje za praćenje postupka javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama, Odjeljenje za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju u oblasti javnih nabavki i Služba za opšte poslove i finansije, čime se broj zaposlenih uvećava na 18 izvršilaca. Potrebne informacije mogu se naći na web stranici www.ujn.gov.me.

OBUKE

U saradnji sa Upravom za razvoj malih i srednjih preduzeća, u vezi Akta o malim i srednjim preduzećima (Small Business Act – SBA), predstavnici Uprave za javne nabavke dali su ocjenu indikatora sa pratećim komentarima iz oblasti javnih nabavki u okviru Izvještaja o sprovođenju ostalih 8 principa SBA. Predstavnici Uprave za javne nabavke, učestvovali su na Drugoj Konferenciji programa „Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore“, koja je realizovana uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovačke I SLOVAKAID-a,  i učešća Vlade i Skupštine Crne Gore. Predstavnici Uprave za javne nabavke Crne Gore prisustvovali su Konferenciji o javnim nabavkama u organizaciji  Evropske Banke za obnovu i razvoj, na kojoj je predstavljen Izvještaj o procjeni sistema javnih nabavki u zemljama u kojima je Evropska Banka za obnovu i razvoj u ulozi aktivnog promotera reformi i donatora u brojnim projektima. Ova procjena je sprovedena u toku 2010. godine sa ciljem da se u njoj reflektuje status napora koji se ulažu u reformu javnih nabavki u zemljama u kojima EBRD posluje, kao i da se podstakne, izvrši uticaj i pruže smjernice za tekuću  reformu u sektoru javnih nabavki ( više na sajtu Uprave za javne nabavke).

Uprava za javne nabavke, na osnovu potpisanog memoranduma o saradnji sa Komisijom za sprječavanje sukoba interesa i Upravom za antikorupcijsku incijativu, aktivno je, tokom cijele godine, učestvovala na seminarima na temu antikorupcijske politike i sprječavanja sukoba interesa, koji su bili namiijenjeni javnim funkcionerima.

Radionica na temu „Okvirni sporazum i centralizovane javne nabavke“ u Evropskoj Uniji i Hrvatskoj, organizovana je od strane Uprave za javne nabavke i SIGME. Na osnovu SIGMA studije o centralizovanim nabavkama i primjera Uprave za centralizovane nabavke Hrvatske, svrha radionice je bila razmjena iskustava i slobodna diskusija o različitim aspektima okvirnog sporazuma i radu centralizovanih organa za nabavke u praksi. Cilj je da se stekne razumijevanje o tome kako da se počne sa dodjelom okvirnih sporazuma i kako da se uspješno razviju i organizuju organi za centralizovane nabavke. Pored predstavnika Uprave za javne nabavke Crne Gore, na radionici su aktivno učešće imali i predstavnici državnih organa, akcionarskih društava, revizorske institucije, privredne komore i drugih. Na seminaru je učestvovalo oko 30 polaznika.

U saradnji sa predstavnicima SIGME, održana je i radionica na temu “Implementacija Direktive za komunalni sektor-zakonski i praktični aspekti”. Pored predstavnika Uprave za javne nabavke i SIGM-e.

Izvršenom modernizacijom sistema elektronskog objavljivanja obavještenja kao i samom reformom zakonodavstva ostvaruje se jedan od globalnih ciljeva Implementacija zahtijeva unutrašnja tržišta EU u oblasti javnih nabavki i podsticanje efikasnosti i transparentnosti u korišćenju javnih fondova. U tom pogledu, održane su obuka u vezi korišćenja novog portala javnih nabavki. Obuke su organizovane za manje grupe od 15 učesnika

U okviru Višekorisničkog projekta IPA 2009 „ Obuka u oblasti javnih nabavki za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku”, Uprava za javne nabavke ima ulogu „centralne institucije“, u cilju prezentovanja projekta na nacionalnom i regionalnom nivou, uključujući zastupanje u projektnim aktivnostima. U sklopu navednog projekta, izvršena je obuka prve grupe trenera, a do kraja februara je potrebno izvršiti selekciju kandidata nacionalnih trenera koji će pohađati drugu fazu treneinga trenera na engleskom i nacionalnom jeziku.

STATISTIČKI PODACI

Naručioci su dužni da Upravi za javne nabavke najkasnije do 28. februara tekuće za prethodnu godinu dostave izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama. Statistički podaci o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima za prethodnu 2011. godinu, u skladu sa zakonom, biće dostavljeni Vladi na usvojanje najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Predstavnici SIGME stavili su akcenat na praktična rješenja sa aspekte primjene okvirnog sporazuma  i olakšanja  korišćenja istog, kao i razvoja centralizovanog sistema javnih nabavki.

Direktor Mujević je istakao da smo novim Zakonom  u članovima 32 i 33 predvidjeli osnivanje centralizovanog tijela za javne nabavke i prezentovane su mogućnosti spremnosti da usvojimo ta nova rješenja, a da svoj ekonomski sistem ne dovedemo u blokadu. Iznešeni su zajednički stavovi o kako pozitivnim tako i negativnim strane samog centralizovanog sistema,  naročito sa aspekta učešća malih i srednjih preduzeća na tenderima u Crnoj Gori.

Predstavnici SIGME su bili jako zainteresovani novim softverskim rješenjem i poslije svih pitanja postavljenih Upravi, složili su se da je transparentnost postupaka  ostvarena kroz ovakvo rješenje veoma visoka.

Od strane Uprave istaknuta je dosadašnja dobra saradnja a i potreba za novim vidovima pomoći od strane SIGME koja bi bila veoma poželjna u dijelu  obuka o načinu i stepenu korišćenja okvirnog sporazuma, kako bi se ohrabrili naručioci da ga što više koriste.

Takodje predstavnicima SIGME smo predočili da je Upravi potreba pomoć takodje u dijelu  procesa  stručnog osposobljavanja i usavršavanja kako naričilaca tako i ponuđača, i na konkretne aktivnosti  u pravcu podrške usluga štampanja stručne literature, biltena, priručnika  iz oblasti javnih nabavki, kao korisne literature za izgradnju održivog sistema javnih nabavki u CG, kompatibilnog sa sistemom javnih nabavki EU.

Zapisnik sačinili,

Sanja Poleksić

Svetlana Tomović

Ljiljana Nikolić

                                                                                                      Direktor Uprave

 Mersad Z MUJEVIĆ


[1] Zakon o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br.42/11“), implementaciona regulativa i Strategija razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2011-2015,  pripremljen je u okviru projekta IPA 2007 „Budući razvoj i jačanja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“ i Radne grupe u čijem sastavu su bili predstavnci Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke i Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki.

 

Download