Strategija razvoja sistema javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025 godine

Počele pripremne aktivnosti za izradu nove Strategije razvoja sistema javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025 godine.

Uvodna radionica na temu izrade Strategije razvoja sistema javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva u Crnoj Gori za period 2021-2025 godine, održana je 2. i 3. marta 2020. godine u Budvi.
Ministarstvo finansija je, u cilju izrade kvalitetnog strateškog dokumenta, započelo dijalog sa širokim krugom relevantnih institucija u sistemu javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva u koji su uključeni predstavnici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, Uprave za inspekcijske poslove- inspekcije za javne nabavke, lokalnih samouprava, Zajednice opstina CG, NVO sektora, obveznika primjene zakona iz državnog sektora i sektorskih naručilaca. Nova Strategija će biti odgovor na ključne izazove identifikovane u sistemu i definisaće odgovarajuće aktivnosti za prevazilažnje istih, sa ciljem uskladjivanja sistema javnih nabavki sa prihvaćenim standardima zemalja Evropske unije.
Cilj Radionice bilo je utvrđivanje jedinstvenog pristupa za izradu novog strateškog dokumenta, istovremeno usklađenog sa specifičnim ciljevima relevantnih učesnika u sistemu ali i Master strategijama države i nacionalnim politikama. Usvajanje nove Strategije razvoja sistema javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva planirana je za IV kvartal 2020. godine u skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore.
Radionica je organizovana uz OECD – SIGMA podršku, a predstavlja prvi korak u dijelu ekspertske podrške SIGMA-e Ministarstvu finansa u izradi ovog strateškog dokumenta.

Fotografije u prilogu.