Studijska posjeta delegacije iz BJR Makedonije Upravi za javne nabavke u okviru TAIEX projekta EU

Podgorica 22.02.2017 godine, predstavnici Uprave za javne nabavke na čelu sa Direktorom Uprave dr Mersadom Mujevićem primili su u zavničnu posjetu delegaciju BJR Makedonije koju je predvodila Sabina Fakić iz Centra za građanske komunikacije,  istraživač i analitičar u oblasti javnih nabavki a u okviru TAIEX projekta koji je organizovala EU.

Tema sastanka je definisana prije zvanične posjete i ticala se prije svega ; Pitanja koja uređuje strategija razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period od 2016-2020. godine i ključnih ciljeva ove strategije, zakonodavnog okvira sistema javnih nabavki u Crnoj Gori naročito pitanja uređenja JPP i koncesija, saradnja NVO i državnih organa CG i druga pitanja od značaja za bolje pozicioniranje dvije zemlje na pregovaračkom putu i punopravnom članstvu EU.

Direktor Uprave za javne nabavke dr Mujević je poželio dobrodošlicu i iskazao zadovoljstvo njihovom posjetom i istakao da je sfera javnih nabavki je jedna od najvažnijih oblasti u ukupnom procesu evropskih integracija. Javne nabavke nijesu samo jedan od temelja na kojima počiva unutrašnje tržište EU, već i temelj sistema integriteta i odgovornosti, koji je neophodan za konsolidaciju vladavine prava i funkcionisanje demokratije. Ovo je jedna od najizazovnijih oblasti u procesu pregovaranja o članstvu.

U tom svijetlu, rješenja predviđena novim Zakonom o javnim nabavkama koji se prema Programu Valde treba usvojiti do kraja II KV t.g. obezbijediće potpunu primjenu pravila i zahtjeva EU u pogledu obezbjeđenja slobode protoka roba, ljudi i kapitala, čime je nastavljen kontinuitet u ostvarivanju načela slobode otvorenog tržišta, a što je u skladu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U nastavku goste je interesovala Strategija i njena implementacija o čemu je direktor istakao ključne ciljeve a to su: Poboljšanje sistema javne nabavke kroz stalno nadgledanje i sprovođenje neophodnih regulatornih promjena; Ojačavanje pristupa javnim finansijama; Povećanje transparentnosti, efikasnosti i poboljšanje protoka informacija; Praćenje aktuelnih trendova (zelene nabavke, društveno odgovorne nabavke, inovativne nabavke, elektronske nabavke, podrška MiSP i dr); Dalji razvoj ljudskog kapitala koji je uključen u javnu nabavku i Dalja harmonizacija u skladu sa Direktivama EU. Ukazujući na veoma važnu konponetnu a to je utvrđivanje jasne metodologije za parćenje njene realizacije.

Bilo je riječi i o saradnji UzJN na Projektima sa EU i WB, kroz nekoliko projekta koji su u fazi početka realizacije;  i to sa WB otpočela aktivnost na dva Projekta pod nazivom „Podrška za mala i srednja poduzeća – Izrada komunikacijskih smjernica za privredne subjekte sa naglaskom na razvoj smjernica za mala i srednja preduzeća“, i izrada smjernica za praćenje aktivnosti javne nabave (monitoring) u Crnoj Gori, i odnosi se na poglavlje iz Strategije “Poboljšanje mjera za suzbijanje nepravilnosti i mjere za borbu protiv korupcije”, sa EU na Projektu  pod nazivom  „Support to PFM Policies“   koji u okviru  Komponente  IV predviđa sredstva za finansiranje aktivnosti korisnika projekta, Državne pomoći i Uprave za javne nabavke. U okviru IV komponente projekat pod nazivom ,,Unaprijeđenje i jačanje institucionalnog i pravnog okvira u oblasti državne pomoći i javnih nabavki„ ima za cilj povećanje efikasnosti, efektivnosti i transparentnosti upravljanja javnim finansijama u  Crnoj Gori u skladu sa EU standardima je u fazi raspisivanja postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača, i Uvođenje elekrtonskog sisteme javnih  nabavki u CG ove aktivnosti su takođe u završnoij fazi (Ministarstvo javne uprave koje daje saglasnost na tendersku dokumentaciju formiralo je u prvoj sedmici februara tim koji radi na istoj sa predstavnicima UzJN), očekivati je da će ova aktivnost bti realizovana do kraja prve sedmice marta mjesca t.g., o detaljima projekta govorili su pomoćnica direktora Mara Bogavac i načelnica odjeljenja za praćenje postupka javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama mr Gorana Mrvaljević.

Saradnja NVO i državnih organa CG regulisana je Strategijom saradnje Vlade CG i nevladinih  organizacija i Akcionim planom realizacije i Uprava za javne nabavke je veoma zahvlna na ovoj sardni na dobrobit sistema javnih nabavki, o modalitetima saradnje govorila je kao i završenim projketima Samostalna savjetnica u Odjelenju sa stručno osposobljavanje, obuku i polaganje stručnog ispita Ljiljana Nikolić.

Sastanku je prisustvovao i predstavnik NVO mreže za afirmaciju nevladinog sektora g-din Mirat Batrović.

Makedonsku delegaciju činili su pored Sabine Fakić iz iz Centra za građanske komunikacije i Prof. dr Nikola Tupanceski, profesor Krivičnog i kaznenog prava, Pravni fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje; Toni Velinov, ovlašćeno lice za javne nabavke, Ministartsvo ekonomije; Silvana Boneva, ovlašćeno lice za javne nabavke, opština Kočani; Vanja Mihajlova, antikorupcijski ekspert i bivši član Državne komisije za sprečavanja korupcije; Darko Janevski, ekspert za e-nabavke i ovlašćeni predavač; Damjan Shishkovski, ekspert za zaštitu prava ponuđača i advokat i  German Filkov, Centar za građanske komunikacije,  istrazivač i analitičar u oblasti javnih nabavki.

Nastavak saradnje dogovoren je tematskom radionicom koju će Uprave ex JU prostora organizovati na temu „Prednosti i nedostaci centralizovanih javnih nabavki“.

 

PR Služba UzJN