Tim lider projekta Sekretarijata CEFTA-e u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica, 07.02.2018. godine, u organizaciji  CEFTA-e u  Upravi za javne nabavke održan je sastanak sa  vođom projekta g-dinom Aleksandrom Damjanskim. U  ime Uprave sastanku su prisustvovali direktor Uprave za javne nabave doc dr Mersad Mujević, i savjetnici u Upravi g-din Goran Vojinović i gđa Nerma Kalač. Na sastanku su razmatrane pojedinosti  sistema javnih nabavki u Crnoj Gori u vezi sa skorijim početkom Projekta u organizaciji Sekreterijata CEFTA-e.

G-din Damjanovski se interesovao za trenutno stanje u pogledu pravnog  i institucionalnog okvira u ovoj oblasti u cilju sačinjavanja početnog izvještaja, ukazujući na neophodnost praćenja realizacije sporazuma CEFTA. G-din Damjanovski je potencirao potrebu bliže saradnje regulatornih tijela javnih nabavki u zemljama članicama CEFTA-e, a u cilju pospješivanja trgovine robama i uslugama na područiju CEFTA-e. U svom izlaganju naglasio je veliki značaj GPA i našeg članstva u istom pri WTO.

U svom izlaganju Direktor Uprave za  javne nabavke doc dr Mersad Mujević istakao je kvalitet predloženih normi koje su inkorporirane u Nacrt novog Zakona o javnim nabavkam, a koji je usklađen sa Direktivama EU iz 2014 godine, u smislu njegove buduće implementacije i primjene, kao i da su se  prilikom izrade istog uvažile preporuke i sugestije SIGMA-e date ranije tokom 2017.godine. Takođe, upoznao je g-dina Damjanoskog o  budućim koracima koje će Uprava za  javne nabavke preduzeti do konačnog usvajanja Zakona. Direktor Mujević istakao je da je članstvo Crne Gore u GPA (Sporazum o vladinim  nabavkama) donio dosta benefita Crnoj Gori, naročito MiSP, kao i da Crna Gora aktivno pruža pomoć zemljama koje namjeravaju da započnu proces pregovora za članstvo u ovom Sporazumu. Takođe, direktor Mujević je istakao da Uprava ostvaruje intezivnu neformalnu saradnju sa administrativnim tijelima zaduženim za oblast javnih nabavki u svim zemljama regiona koje su članice CEFTA-ei prikuplja sve relevantne informacije koje bi mogle biti od koristi u reformi sistema uopšte.

Na sastanku su dogovoreni putevi dalje saradnje i naredne aktivnosti.

 

PR Služba UzJN