U organizaciji Uprave za javne nabavke održana je obuka službenika za javne nabavke tematskog i praktičnog dijela za module I, II, III i IV.

Podgorica, 21.11.2018.godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 60 stav 1 (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i usavršavaju i imaju položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki.

Kalendarom obuka za 2018 godinu, na dan 21. novembar, predviđena je i uspješno održana Specijalistička obuka  Podgorici, koja je obuhvatala četiri modula.

Prateći tematiku koja je predviđena modulima, a u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja i usavršavanja i Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki u oblasti javnih nabavki, obuka je pored tematskog dijela sadržala i praktični dio.

U praktičnom dijelu, analiziran je okvirni sporazum, a u okviru pripreme tenderske dokumentacije.

Po pripremljenoj dokumentaciji, date su instrukcije, za službenike koji po prvi put prisustvuju obuci na koji način se po prethodno dobijenoj šifri radi logovanja šalje tenderska dokumentacija administratorima.

Posebno zanimljiva se pokazala priprema ponude. Niz iskustava koje su prisutni podijelili na obuci sa kolegama, pomoglo je budućim službenicima koja će po položenom stručnom ispitu sprovoditi postupke javnih  nabavki.

Obrasci koji su u nastavku analizirani u svrhu popunjavanja je zapisnik o javnom otvaranju ponuda i preostala dokumentacija koju vodi službenik za javne nabavke/komisija za javno otvaranje ponuda zajedno sa odlukom o o izboru najpovoljnije ponude.

Kroz aktivnu legitimaciju  poseban akcenat stavljen je na postupanje  člana 129 Zakona o javnim nabavkama, odnosno na koji način naručilac primijenjuje  Zakon u upravnom postupku u formalnom smislu, što je  bila je takođe jedan od praktičnih primjera.

Cilj obuke je sticanje znanja, vještina i sposobnosti učesnika u procesima javnih nabavki, u cilju efikasnog, ekonomičnog i transparentnog sprovođenja, praćenja i kontrole sprovođenja postupaka javnih nabavki na svim nivoima.

U tom smislu, treba pomenuti Vodič za podsticanje većeg učešća malih i srednjih preduzeća na tržištu javnih nabavki u Crnoj Gori koji je usaglašen sa Strategijom razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori 2016-2020, koji je za 37 partcipanata na obuci, dao značajne smjernice u postupcima javnih nabavki.

Tematsku radionicu su održale  samostalne savjetnice iz sektora za praćenje sprovođenja propisa i monitoring u javnim nabavkama g-đa Farisa Kurpejović, g-đa Bojana Ninković, g-djica Dunja Bošković i g-đa Marija Popović.

Agenda u prilogu.

 

Download

 

Služba za odnose za javnošću