U Podgorici 8 juna 2017 godine, Održan je Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju između predstavnika Evropske Unije i Crne Gore

Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju predstavlja važan susret dvije delegacije –  crnogorske i EU po pitanjima ispunjenja političkih i ekonomskih kriterijuma, kao i ostalih ključnih aspekata sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju institucija koje se bave politikom javnih nabavki u CG.

Cilj ovog sastanka je bio da pruži pregled aktivnosti u dinamičnom procesu koji se odvijao u zahtijevanom vremenu, da izdvoji najvažnije elemente vezane za pravnu tekovinu i njenu implementaciju.

Takođe, navedeni su i  ključni izazovi i planirane aktivnosti na ispunjenju obaveza koje proističu iz pregovaračkog poglavlja 5 Javne nabavke.

Upravu za javne nabavke predstavljao je direktor doc dr Mersad Mujević, Šef RG za Poglavlje 5 Javne nabavke koji je govorio o aktivnostima koje su Uprava za javne nabavke, Državna komisija i Uprava za inspekcijske poslove sprovele u toku perioda jula 2016 – maj 2017. godine. U ime Državne komisije Sastanku je prisustvovao Predsjednik Z Živković.

Direktor doc dr M Mujević istakao je u svom izlaganju, da je u Izvještaju za zahtijevani period prikazana trenutna situacija i očekivani izazovi u Javnim nabavkama.

Cilj ovog Izvještaja je da pruži pregled aktivnosti koji se odvijao u zahtijevanom vremenu, da izdvoji najvažnije elemente vezane za pravnu tekovinu i njenu implementaciju.

Takođe, naveo je i ključne izazove i planirane aktivnosti na planu njihovog prevazilaženja, sa ciljem da se kroz efikasniju saradnju i obezbjeđenje kvalitetnijeg procesa donošenja odluka, ispune obaveze koje proističu iz pregovaračkog poglavlja, sa naglaskom na pitanja:

  • napredak u usklađivanju zakonodavstva i sprovođenju novog zakona, uključujući međunarodne sporazume, koncesije i napredak u uvođenju e-nabavki i sprovođenju Strategije i Akcionog plana,
  • administrativnih kapaciteta i njihova primjena: Uprave za javne nabavke, Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, Komisije za koncesije, Uprave za inspekcijske poslove, Službe za pomoć korisnicima u Upravi za javne nabavke i
  • statističkih podataka i informacijama o sprovođenju Zakona o javnim nabavkama (broj sprovedenih postupaka javnih nabavki, uključujući postupke revizije, procenat ugovora o nabavci, izvođenju radova i uslugama zavisno od vrste postupka: otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak).

Crnogorska strana informisala je predstavnike EK o svim pitanjima i najavila uskoro usvajanje, Izmjena i dopuna ZoJN, kao i zakona o JPP i koncesijama.

Sastanak ispred EU vodila je – Maria Fernandez (DG NEAR, Montenegro Team) a pomagali su joj – Alexander Fricke (DG NEAR) i Carmen Raluca IPATE Policy Officer Access to Procurenet Markets, koji su izrazili zabrinutost hitnim izmjenama ZoJN i nekim rješenima koji su ovim izmjenama data i zatražili njegovo dostavljanje sa obrazloženjem u najkraćem roku, takođe su zatražili i nacrte zakona o JPP i koncesijama i godišnje izvještaje UzJN, DK i UzIP.

Dodatna obavezu organima vlasti CG pocrtana je od strane EU potrebom za hitnim dostavljenjem međunarodnih ugovorea (sporazuma) za period zadnje 3 godine.

 

PR SLUŽBA UzJN