Uprava za javne nabavke sa predstavnicima Svjetske banke predstavila ciljeve projekta o unaprijeđenju sistema javnih nabavki i dogovorena saradnja na realizaciji dva projekta Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori

Podgorica 30.01.2017. godine – U prostorijama Uprave za javne nabavke održan je sastanak predstavnika Svjetske banke i Uprave za javne nabavke. Svjetsku banku su predstavljali gđa Manjola Malo, specijalista za javne nabavke, gdin Denis Mesihović, operativni službenik iz kancelarije SB u Podgorici, gđa Sanda Jugo, gdin Joao de Almeida i gdin Vladimir Boričić, konsultanti; timom Uprave za javne nabavke rukovodio je direktor Uprave dr Mersad Mujević. Cilj sastanka je bio razgovor o implementaciji Projekta „Poboljšanje sistema javnih nabavki u CG“ koji sadrži dvije komponente; prva je Izrada smjernica za aktivnost monitoringa javnih nabavki u Crnoj Gori, poboljšanje administrativnih i profesionalnih kapaciteta u institucijama Crne Gore sa fokusom na mjerenje uspješnosti i monitoring u nabavkama, a druga je Izrada komunikacionih smjernica za privredne subjekte, sa fokusom na razvijanje smjernica za MiSP i njihovu aktivniju ulogu u sistemu javnih nabavki. Vrijednost Projekta je 80.000 dolara.

O projektima i značaju Direktor Uprave za javne nabavke dr Mersad Mujević je istakao da je  cilj „prvog“ projekta, aktivnost koja će imati za cilj izradu operativnih smjernica za monitoring sistema javnih nabavki. Ove smjernice će se izraditi kao priručnik za finansijsku i reviziju uspješnosti javnih nabavki kako bi se dala uputstva i za zaposlene u javnim nabavkama i zaposlene u reviziji, uključujući:

 1. standarde kontrole kvaliteta koji će biti izrađene i testirani u mnogim oblastima kao što je sistem monitoringa za procese i proizvode nabavki; proces evaluacije rada zaposlenih baziran na rezultatima i profesionalnom ponašanju; obezbjeđivanje da se operacionalne revizije sprovode redovno kako bi se sprovodio monitoring nad usklađenošću sa standardima osiguranja kvaliteta;
 2. pružanje savjeta o prostupcima prikupljanja i monitoringa statistike u javnim nabavkama, moguće i uključujući podatke o nabavkama po vrsti postupka; trajanju različitih faza ciklusa javne nabavke; dodjeli ugovora; jediničnim cijenama za najčešće nabavljane robe i usluge i ostale informacije koje omogućavaju analizu trendova; nivoima učešća; efikasnosti i vrijednosti za novac onoga što se nabavlja; i usklađenosti sa zahtjevima;
 3. sveobuhvatne smjernice o tome kako se boriti sa prevarom i korupcijom u javnim nabavkama, uključujući listu crvenih zastavica (upozorenja) i uputstvo o najboljoj praksi koju treba da prate zaposleni u nabavkama.

Kvalitet prikupljenih podataka će se rutinski verifikovati revizijom, biće analizirani, objavljeni i izloženi povratnim informacijama u sistemu. Aktivnost će takođe insistirati na dobijanju znanja od Svjetske banke i pravilima i postupcima SECO kad se radi o njihovim praktičnim anti-korupcijskim mjerama i njihovim funkcijama i drugi veoma važan projekat tiče se izrade komunikacionih smjernica za privredne subjekte, sa fokusom na razvijanje smjernica za MiSP i njihovu aktivniju ulogu u sistemu javnih nabavki.

Ovaj projekt se odnosi na pažljiv odnos koji treba da pokaže „državna uprava“ prema ulozi MiSP na ekonomiju naše zemlje. Ističući pri tome da sektor malih i srednjih preduzeća je jedan od glavnih pokretača ekonomskog razvoja imajući u vidu da broji 25.595 preduzeća, ostvaruje 76% ukupnog prometa, učestvuje sa 67% u ukupnoj dodatoj vrijednosti i zapošljava skoro 2/3 ukupnog broja zaposlenih.

Problemi se ogledaju u ponudi nedovoljno prilagođenih finansijskih proizvoda potrebama MSP, alternativni izvori finansiranja nijesu zaživjeli, preduzeća nijesu dovoljno spremna za pristup finansijama odnosno nemaju potrebnu kreditnu sposobnost, a često ni odgovarajuća sredstva obezbeđenja kredita.Finansijska pismenost nije na potrebnom nivou i preduzeće nemaju dovoljno znanja da projekat na odgovarajući način predstave finansijerima, a sposobnosti za upravljanje finansijama u cilju redovnog izvršavanja finansijskih i kreditnih obaveza su često ograničene. Osim toga, evidentno je da preduzeća neadekvatno primjenjuju propisane standarde neophodne za nastup na ino-tržištima, nedovoljno koriste usluge konsultantskog tržišta i mogućnosti umrežavanja što dovodi do niskog nivoa konkurentnosti MSP, regionalne nejednakosti u razvoju, nedovoljne valorizacije izvoznih mogućnosti.

Nabavka u javnom sektoru je sve sofisticiranija, i stoga se mora voditi računa u tom procesu kako bi se osiguralo da se pravila utvrđena u pravnom okviru ne osporavaju. Iako se performansa nabavke u javnom sektoru u CG poboljšava, treba preduzeti korake ka boljoj saradnji i koordinaciji između različitih naručilaca, a posebno u pravcu olakšanja učešća MiSP.

Osnovni elementi ovog projekta daće odgovore između ostalog i na pitanja:

 1. Usklađivanje zakonodavstva o javnim nabavkama sa novim Direktivama iz ove oblasti;
 2. Iniciranje i promovisanje značaja o upotrebi zelene, socijalne i inovativne javne nabavke;
 3. Razmjena dobre prakse među naručiocima uspostavljanjem platforme za razmjenu iskustava, informacija i znanja;
 4. Razrada konkretnih savjeta, kriterijuma i indikatora koji će se koristiti u javnim nadmetnjima;
 5. Podsticanje integrisanja navedenih kriterijuma u fazi planiranja javne nabavke;
 6. Edukacija MiSP-a sa ciljem poboljšanja njihove sposobnosti u javnim nabavkama, izrada smjernica i sprvođenje seminara za MiSP-a;
 7. Radi stvaranja uslova za inovacije u javnim nabavkama, veće zapošljavanje i razvoj MiSP podsticaće se veća primjena kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude;
 8. Edukacija naručilaca u smislu kako da kreiraju predmet javne nabavke kako bi omogućili bolji pristup MiSP;
 9. Analiziraće se efekti ukidanja ili značajnijeg smanjenja iznosa naknade za vođenje postupka u dijelu zaštite prava sa ciljem stvaranja povoljnijih uslova zaMiSP;
 10. Radi omogućavanja lakšeg pristupa MiSP poslovima u oblasti javnih nabavki, podsticaće se naručioci da javne nabavke realizuju po partijama;
 11. Širiti ideju društveno odogovorne javne nabavke putem otvorenog pristupa informacijama o pozivima, ponudama.

Realizacija Projekata počinje naredne sedimce i trajaće kako je planirano mapom puta do plovine maja, kada će se i javnost upoznati i formalno sa rezultatima.

 

Uprava za javne nabavke PR Služba