Završen bilateralni skrining za 5. poglavlje Javne nabavke

U Briselu je 19 novembra 2012. godine, održan bilateralni analitički pregled pravne tekovine za 5. pregovaračko poglavlje na kojem je predstavljen nivo usklađenosti pravnog sistema Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti javnih nabavki.

Predstavnici Uprave za javne nabavke Mersad Z Mujević, Sandra Škatarić, Gorana Mrvaljević, koji su ujedno članovi Radne grupe i Koordinatori podgrupa za oblasti generalnih principa, elektronskih nabavki, komunalnog sektora i jedinstvenog rječnika javnih nabavki, predstavili su kolegama iz Evropske komisije crnogorski zakonodavni okvir u navedenim oblastima i nivo njegove usaglašenosti sa pravnom tekovinom EU.

Sa sjednice

Teme i oblasti koje su obuhvaćene ovim poglavljem odnosile su se i na regulisanje javnih nabavki u klasičnom sektoru, odbrane, koncesija, pravne zaštite, životne sredine, kao i međunarodne aspekte u ovoj oblasti.

Predstavljeni su postojeći kapaciteti za efikasno sprovođenje propisa u ovim oblastima i planovi daljeg usklađivanja s pravnom tekovinom i standardima EU.

Brisel

Predstavnici EK su izrazili zadovoljstvo kvalitetom pripremljenih materijala i izlaganjima članova radne grupe za 5. poglavlje. Ocijenili su da su crnogorski propisi u ovoj oblasti velikim dijelom usklađeni s evropskim i da u narednoj fazi fokus treba da bude na njegovoj primjeni i jačanju kapaciteta.

Okončanjem ovog sastanka završena je faza analitičkog pregleda usklađenosti za 5. poglavlje nakon čega će Evropska komisija sačiniti izvještaj o skriningu koji će predstavljati osnovu za dalji tok pregovora u oblasti javnih nabavki.