Održana radionica na temu “Zaštita prava u javnim nabavkama”

Za predstavnike Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki i Uprave za javne nabavke, a u organizaciji Uprave i SIGMA-e, u Podgorici je dana 16.10.2012. godine održana radionica na temu “Zaštita prava u javnim nabavkama”.

Radionica je obuhvatila temu Zaštite prava u postupku javne nabavke sa njihovim efektima u Austriji i Rumuniji. Govorilo se o Principima i politici EU pri rješavanju žalbi u postupcima javnih nabavki sa posebnim osvrtom na Direktive 89/665/EEC, 92/13/EEC i 2007/66/EC, predstavljena je Organizacija sistema pravnih ljekova u Evropskoj uniji i Glavni slučajevi pred ESP iz oblasti javnih nabavki.

O navedenim temama govorio je ekspert Sigme, g-din Daniel Ivarsson, ekspert iz Rumunije, g-din Gheorghe Cazan, kao i ekspert iz Austrije, Ms Annemarie Mille.

Naglašena je važnost ispoštovanja osnovnih principa EU i glavnih ciljeva uspostavljanja sistema za žalbeni postupak u javnim nabavkama, među kojima su istaknuta važnost ostvarivanja praktične primjene materijalnih zakona o javnim nabavkama, korigovanje nezakonitih radnji naručilaca u primjeni Zakona, sprječavanje kršenja Zakona, podsticaj za regularnost i integritet postupaka javnih nabavki, očuvanje principa transparentnosti, nediskriminacije, proporcionalnosti i unutrašnjeg tržišta.

Istaknut je značaj zaštite prava u javnim nabavkama kroz funkcionalan sistem kontrole i pravne zaštite prema EU, koji mora da osigura brzu, djelotvornu, transparetnu i nediskriminatorsku pravnu zaštitu za nezadovoljne ponuđače.

Radionica je bila dobra prilika da se u interaktivnoj komunikaciji predstavnika Uprave i Državne komisije sa predstavnicima Sigme razmotre značajna pitanja kojima se olakšava primjena normativnih aspekata iz našeg Zakona.

Predstavnici Sigme su upoznali prisutne i sa najnovijim odlukama Evropskog suda pravde i njihovim praksom.

Prilog: prezentacije
Sistem i funkcionisanje zaštite prava u Austriji  
Principi i politike EU pri rješavanju žalbi u postupcima javnih nabavki  
Organizacija sistema pravnih ljekova u Evropskoj uniji  
Sistem zaštite prava u Rumuniji i njegovi efekti  
Glavni slučajevi pred ESP iz oblasti javnih nabavki (pregled)