Saopštenje za javnost Uprave za javne nabavke u vezi informacije Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, objavljene na portalu Fonda 13.11.2014. godine

Još jedan nevjerovatan pritisak Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore na zakonitost sprovođenja postupaka javnih nabavki.
Naime, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore svojim saopštenjem još jedanput želi da utiče na izbor ponuđača. Pitanje je što Fond u „minut do dvanest“ raskida Ugovor sa „Vuk Petrolom“ d.o.o Kotor, 10-11 mjeseci im valjaju, a onda zadnji mjesec se nešto desilo, no o tome će neki drugi državni organi.
Netačna je informacija Fonda da Uprava za javne nabavke nije dala saglasnost za nabavku nedostajućih količina goriva za grijanje. Poželjno bi bilo da se Fond izvini i Upravi i javnosti.
Nije ovo prvi put da Fond zbunjuje iste nepotrebnim istrčavanjima, ne dajuću priliku prije svega dijalogu/savjetu Institucija već prebacivanjem odgovornosti sa sebe na nekog drugog.
Ovo je naročito simptomatično u svijetlu očekivane kontrole Ugovora od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.
Radi podsjećanja, hitnost ne smije biti prepreka za zakonitost sprovođenja postupka. Uprava napominje Fond da svoju aktivnost usmjeri na Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, koji je u Skupštinskoj proceduri i da na taj način iskaže interesovanje i svoj odnos prema odeđenim normama Zakona s jedne strane i sa druge da se pozabavi svojim materijalnim propisima, koji regulišu oblast zdravstvene politike. Daj Bože da su javne nabavke jedini problem Fonda za zdravstveno osiguranje…