Zamjenik Ambasadora Holandije, g-đa Dominique Kuhling posjetila Upravu za javne nabavke, 22. februar 2013. godine

U cilju informisanja o stanju javnih nabavki u Crnoj Gori, izazovima sa kojima se Uprava za javne nabavke suočava i napretkom u domenu Evropskih integracija u oblasti javnih nabavki, Upravu za javne nabavke, posjetila je zamjenik Ambasadora g-đa Dominique Kuhling.

G-đa Dominique Kuhling izrazila je zainteresovanost za oblast javnih nabavki u Crnoj Gori i izrazila želju za bližim upoznavanjem sa kapacitetima Uprave za javne nabavke i njenom saradnjom sa ostalim institucijama u Crnoj Gori.

Kao predstavnici Kraljevine Holandije zalažu se i podržavaju centralizaciju poglavlja 23 i 24.

Direktor Uprave za javne nabavke Dr Mersad Z Mujević  upoznao je zamjenicu Ambasadora g-đu Kuhling sa mogućnostima koje pruža crnogorski Zakon o javnim nabavkama.

Sfera javnih nabavki je jedna od najvažnijih u procesu EU integracija. U cilju usaglašavanja crnogorskog zakonodavnog okvira sa pravnom tekovinom EU u sklopu projekta IPA 2007 i EU Komisije urađen je novi Zakon o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 1. januara 2012. godine. Novi Zakon je donešen u cilju otklanjanja nedostataka uočenih u dosadašnjoj praksi.

G-đa Dominique Kuhling i direktor Mersad Mujević

Ovom prilikom je izraženo obostrano zadovoljstvo da je novi crnogorski Zakon o javnim nabavkama stvorio sve pravne pretpostavke koje na najbolji način osiguravaju potpuno poštovanje principa načela javnih nabavki.

Predstavnici EK su u Briselu 19. novembra 2012. godine, na bilateralnom analitičkom pregledu pravne tekovine za 5. pregovaračko poglavlje, na kojem je predstavljen nivo usklađenosti pravnog sistema Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti javnih nabavki, izrazili zadovoljstvo kvalitetom pripremljenih materijala i izlaganjima članova radne grupe. Takođe su ocijenili da su crnogorski propisi u ovoj oblasti velikim dijelom usklađeni s evropskim i da u narednoj fazi fokus treba da bude na njegovoj primjeni i jačanju kapaciteta.

Na sastanku je postignut dogovor i predstavljena su moguća rješenja za zajedničku saradnju i monitoring, a sve u cilju što efikasnijeg prilagođavanja zahtjevima Evropske unije, kroz konkretizaciju Holandskog programa MATRA koji je svoje prve efekte u javnim nabavkama implementirao u Hrvatskoj.

PR Služba Uprave za javne nabavke