Da li ste spremni za eNabavku? Priručnik za elektronsku platformu za nabavke

Odabrane presude Suda pravde Evropske unije o javnim nabavkama – Crnogorska verzija rada

Ova publikacija o javnim nabavkama koju je pripremila SIGMA u saradnji sa Upravom za javne nabavke CG, bavi se važnim odlukama Suda pravde Evropske unije (SPEU) u devet različitih oblasti. Period koji publikacija obuhvata; januara 2006, april 2014. I ako ne sve, većina relevantnih predmeta SPEU koji se odnose na ovih devet tema pomenuti su ovdje. Odluke Opšteg suda (OS) nijesu ođe razmatrane.

Principi javne uprave

Principi javne uprave opisani su u ovoj publikaciji i predstavljaju rezultat dugogodišnje uspješne saradnje između Evropske komisije i OECD/SIGMA, što će u velikoj mjeri olakšati napredak koji se tiče predmeta ove zahtjevne agende

Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2011-2015

Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo Strategiju razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2011-2015. Ovaj dokument je od posebnog značaja ne samo za sistem javnih nabavki već i za ukupnu ekonomsku politiku naše zemlje. Jer dobro uređen i jedinstven sistem javnih nabavki obezbjeđuje uslove za slobodnu, nediskriminatorsku, konkurentnu borbu između ponuđača kao učesnika u postupku javne nabavke, čime se ostvaruje racionalno i ekonomično korišćenje javnih sredstava. Na taj način stvara ambijent koji je povoljan za realizaciju programa podržanih iz evropskih predpristupnih fondova finansiranim novcem evropskih poreskih obveznika. Тransparentnost, slobodna konkurencija i pravna sigurnost u oblasti javnih nabavki, smanjuje ukupan poslovni rizik u Crnoj Gori, čime ona postaje privlačnija za strane firme i investitore, što ima značajne efekte na dinamiku budućeg privrednog razvoja Crne Gore.

Svetska banka – Izvještaj o rezultatima upravljanja javnim finansijama

Ovo je druga po redu PEFA procjena za Crnu Goru, a odnosi se na podatke iz perioda od 2010. god. – 2012. god. Prva procjena je objavljena u julu 2009. godine, a odnosila se na podatke iz perioda od 2005. god. – 2007. god. U periodu između ove dvije procjene, ostvaren je pomak u mnogim oblastima, posebno u vezi sa ukupnim ostvarenim prihodima (PU-3), stanjem docnji na strani rashoda (PU-4), klasifikacijom budžeta (PU-5), upravljanjem stanjem gotovine, dugom i garancijama (PU-17), efikasnošću kontrole platnog spiska (PU-18), transparentnošću, konkurencijom i mehanizmom žalbi u oblasti nabavke (PU-19), zakonodavnim nadzorom izvještaja eksterne revizije (PU-28) i primjenom nacionalnih procedura na međunarodnu pomoć (D-3).