U organizaciji Evropske delegacije u Podgorici i Uprave za javne nabavke održana Nacionalna konferencija pod nazivom “Efikasan sistem javnih nabavki – glavna mogućnost za suzbijanje korupcije”, u Hotelu Ramada, Podgorica

Dana 13. Juna 2013. godine, na Nacionalnoj konferenciji pod nazivom “EFIKASAN SISTEM JAVNIH NABAVKI – GLAVNA MOGUĆNOST ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE”, u okviru projekta “Unapređenje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori”, prisutnima su se obratili Direktori UPRAVA  Austrije, Slovenije i Crne Gore gospoda Wolfgang Pointner, Sašo Matas, Mersad Mujević kao i Šef delegacije EU u Crnoj Gori NJE.E. Mitja Drobnič .

Konferenciji su prisustvovali predstavnici  javnog, civilnog i privatnog sektora.

Direktor Uprave za javne nabavke, Dr. Mersad Mujević otvorio je događaj i poželio dobrodošlicu gostima – Nj.E. Ambasadoru Mitji Drobniču, Šefu Delegacije EU u Crnoj Gori, ambasadorima i međunarodnim ekspertima iz Slovenije, Austrije i Bugarske.

Sa konferencije

Sa konferencije

Dr Mersad Mujević, pored prezentacije koju je održao, imao je i ulogu pokretača stručne diskusije, koja se odvijala tokom konferencije a bila je posvećena „dobrom upravljanju“ u oblasti javnih nabavki. Takodje je istakao da  je sfera javnih nabavki je jedna od najvažnijih oblasti u ukupnom procesu evropskih integracija. Javne nabavke nijesu samo jedan od temelja na kojima počiva unutrašnje tržište Evropske unije, već i temelj sistema integriteta i odgovornosti, koji je neophodan za konsolidaciju vladavine prava i funkcionisanje demokratije. Ovo je jedna od najizazovnijih oblasti u procesu pregovaranja o članstvu.

Javne nabavke  predstavljaju važnu komponentu svake savremene ekonomije. Sistem javnih nabavki počiva na principima transparentnosti, jednakog tretmana, slobodi tržišnog nadmetanja i nediskriminaciji.

U toku ovog jedinstvenog događaja, koji je organizovala i sprovela Uprava za javne nabavke Crne Gore, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, diskutovano je o pitanjima korupcije u procesu trošenja novca poreskih obveznika na javan, otvoren i intenzivan način.

Glavne teme diskusije na Nacionalnoj konferenciji  su bile:

Odgovornost i transparentost: dva pristupa upravljanju kao podrška dobrim javnim nabavkama, sprečavanje rizika od korupcije i najčešći prekršaji u ciklusu javnih nabavki, izazovi u održavanju sistema javnih nabavki oslobođenog od korupcije i sprovođenje efikasnih postupaka javnih nabavki, ušteda svih resursa – finansijskih, ljudskih i vremenskih, alatke za postizanje transparentnih i efikasnih ugovora o nabavkama u procesu centralizovanih i hibridnih nabavki, uz osvrt na inovacije i učešće malih i srednjih preduzeća.

Sa konferencije

Sa konferencije

Perspektiva Crne Gore i napori na poboljšanju upravljanja u oblasti javnih nabavki u Crnoj Gori su finalni zaključci i opservacije  koji su se čuli na događaju.  Konferencija „EFIKASAN SISTEM JAVNIH NABAVKI – GLAVNA MOGUĆNOST ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE” bila je nacionalni događaj koji je bio još jedan doprinos na putu Crne Gore ka Evropskoj Uniji.

Crna Gora je napravila značajne korake u implementaciji načela Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije u sistem javnih nabavki donošenjem Novog Zakona o javnim nabavkama i Implementacione regulative.

Crna gora planira u skladu sa preporukama Evropske Komisije i Strateškim dokumentima razvoja javnih nabavki u Crnoj Gori za period definisanim Akcionim Planom za period 2011-2015, širok spektar aktivnosti radi postizanja potpune i zadovoljavajuće harmonizacije sa pravnom tekovinom Evropske Unije.

Aktivnom učešću u kvalitetu  Konferencije doprinijeli su Moderatori; dr Igor Šoltes – ekspert za javne nabavke za oblast monitoringa, Eva Radeva – ekspert za javne nabavke  i Sanja Poleksić Samostalni savjetnik u Upravi za javne nabavke.

PRILOZI:

Uvodne riječi – Doc. dr Mersad Z MUJEVIĆ
Agenda
Guidance on Framework Agreements
Doc. dr Mersad Z MUJEVIĆ – Dobro upravljanje – efikasne javne nabavke
dr Igor Šoltes – Odgovornost i transparentnost: dva pristupa upravljanju kao podrška dobrim javnim nabavkama  
Eva Radeva – Osnovne komponente priručnika o javnim nabavkama  
Sašo Matas – Izazovi održavanja sistema javnih nabavki bez korupcije i efikasnog sprovođenja postupaka javnih nabavki  
Wolfgang Pointner – Alati za postizanje transparentnih i efikasnih ugovora javnih nabavki u procesu centralizovanih i hibridnih javnih nabavki  
Okvirni sporazum – dvije faze ugovaranja:

Prva faza – Postupak elekcije ugovarača za okvirni sporazum

Druga faza – Mini tenderi