OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Vlada Crne Gore je aktom, broj: 04-4373/3 od 17.09.2021. godine, donijela zaključke, kojim je, između ostalog, zaduženo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki da informiše javne naručioce o smjernicama podrške kupovini domaćih proizvoda, dio a) kako bi javni naručioci prilagodili svoje javne pozive za nabavku poljoprivredno – prehrambenih proizvoda i odvojili partije u istim, da bi crnogorski proizvođači pojedinačnih proizvoda mogli da učestvuju na tenderima i ponude svoje proizvode, a samim tim i da se obezbijede odredbe o kratkim lancima snabdijevanja, kao i da prati njihovo izvršenje.

OBAVJEŠTENJE!

Poštovani naručioci, Odredbama člana 94 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, propisana je obaveza naručioca da rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda produži u slučaju prekida rada elektronskog sistema javnih nabavki, za period trajanja prekida. Kako je obavještenjem od 6.09.2021.godine omogućeno od strane administratora pomjeranje roka za otvaranje ponuda za 24 časa, stekli su se uslovi da naručioci postupe shodno gore navedenoj odredbi  Zakona o javnim nabavkama,  odnosno da odrede ...

OBAVJEŠTENJE

Poštovani korisnici sistema, Obavještavamo Vas da zbog kvara na opremi, elektronski sistem javnih nabavki nije bio dostupan od nedjelje 05. septembra 2021.godine od 13h. Sva otvaranja postupaka javnih nabavki koja su zakazana  za ponedjeljak 06.septembar 2021.godine biće pomjerena za 24 časa. Hvala na razumijevanju.

Obavještenje o sačinjavanju i dostavljanju polugodišnjeg izvještaja o javnim nabavkama za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine

U skladu sa članom 27 stav 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, broj: 074/19) naručilac je dužan da sačini i dostavi Ministarstvu finansija i socijalnog staranja polugodišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim  ugovorima/računima za jednostavne nabavke, za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine. Naručioci sačinjavaju izvještaj za navedeni ...

Poziv za online obuku o javnim nabavkama za Naručioce koja će se održati 15.06.2021. godine

Dostavljamo vam pozivni link i podatke za online obuku o javnim nabavkama namijenjenu naručiocima, koja će se održati 15.06.2021. godine sa početkom u 10:00 časova.