OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Obavještavaju se svi naručioci da kod objave tenderske dokumentacije na CEJN-u, IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA koja je dio iste, mora biti skenirana verzija originala (popunjena, potpisana od strane svih relevantnih osoba i pečatirana) ili original ukoliko predstavnici naručiocia posjeduju elektronske potpise. Naručilac je dužan da potpisanu Izjavu naručioca o nepostojanju sukoba interesa čuva u dokumentaciji […]

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE za podnošenje zahtjeva za vršenje monitoringa postupka jednostavne nabavke UPUTSTVO – za ponudjača     

Obavještenje

Ministarstvo finansija je donijelo Pravilnik o izmjeni pravilnika o obrascu plana javnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 114/23 od 19.12.2023. godine). Ovim pravilnikom od 1. januara 2024. godine primjenjivaće se novi obrazac Plana javnih nabavki kojim je propisana obaveza unošenja programskog koda aktivnosti iz važećeg Zakona o budžetu Crne Gore za tekuću godinu, na […]

Istraživanje o stepenu povjerenja u sistemu javnih nabavki

Kako bi sagledali naše reformske procese sa aspekta privrede,  Ministarstvo finansija i Sekretarijat Savjeta za konkurentnost sproveli su istraživanje koje je imalo za cilj ispitivanje stepena povjerenja privrednih subjekata u sistem javnih nabavki, kao i identifikaciju osnovnih pravaca za njegovo unaprjeđenje. Ministarstvo je za potrebe istraživanja kreiralo anonimni online upitnik, koji je poslat na adrese […]

Obavještenje

Ministarstvo finansija je donijelo Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 114/23 od 19.12.2023. godine). Ovim pravilnikom od 1. januara 2024. godine uvodi se kontrola jednostavnih nabavki od strane Ministarstva finansija. Navedena kontrola podrazumijeva mogućnost podnošenja Zahtjeva za vršenje monitoringa postupka jednostavne nabavke  u roku i […]